ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Управління даними сайтом https://erikavovk.com далі - «Сайт») і онлайн курсом «Жирний Таргет 2.0» (далі - «Онлайн курс») здійснюється фізичною особою-підприємцем Вовк Е. Р., який зареєстрований і діє відповідно до вимог законодавства України (далі - «Виконавець»).

Даний Договір публічної оферти (далі - «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Виконавця укласти Договір про надання Інформаційних консультаційних послуг шляхом акцепту даної Оферти на Сайті.

 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  • Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі.
   • «Сайт» - веб-сторінка онлайн курсу, розташована на доменному імені: https://erikavovk.com і керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту. Термін «сайт» охоплює посилання на інші відкриті чи закриті веб-ресурси на яких розміщуються Виконавцем матеріали онлайн курсу.
   • «Договір», «Оферта» - документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання Інформаційних консультаційних послуг.
   • «Виконавець» - уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним Сайтом і пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Інформаційних консультаційних послуг.
   • «Користувач» - будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет.
   • «Замовник» - Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) Інформаційних консультаційних послуг за цим Договором.
   • «Інформаційні консультаційні послуги», «Послуги» - надання Виконавцем доступу Замовникам до комплексу спеціальних онлайн курсів (в т.ч. відеозаписів тренувань, аудіозаписів, текстовому супроводу курсів), розроблених Виконавцем
    та/або інформаційно-консультаційні послуги, які входять в комплекс освітнього курсу.
   • «Програмне забезпечення», «ПО» - Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.
   • «Сookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп'ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
   • «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудований за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.
   • «Фінансовий агент» - компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який може бути інтегрованим в функціонал Сайту для оплати Замовником послуг, що надаються Виконавцем.«Telegram» – система миттєвого обміну повідомленнями, що дозволяє здійснювати обмін текстовими, графічними, аудіо та аудіовізуальними повідомленнями, а також файлами інших форматів.
   • «Telegram чат Виконавця» – чат у системі «Telegram», що дозволяє здійснювати обмін текстових, графічних, аудіо та аудіовізуальних повідомлень, а також файлів інших форматів, у рамках наданих послуг Виконавцем за цим Договором.
  • Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення - в їх звичайному розумінні.


 • УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ
  • Особа (Користувач), яка здійснила акцепт оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника в порядку ст. 638 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК України»). Акцепт цієї Оферти здійснюється у два етапи: заповнення всіх даних онлайн форми та погодження із цим Договором та «Політикою конфіденційності», що здійснюється за допомогою кліка онлайн форми на Сайті.
  • Ухвалення цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору, «Політики конфіденційності», правилами платіжної системи - фінансового агента (у разі підключення Сайту до платіжної системи), специфікою функціонування Сайту і онлайн курсу, в рамках яких розміщуються матеріали, визнає безумовну придатність Сайту і онлайн курсу для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.


 • ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
  • Предметом цієї Оферти є платне надання Замовнику інформаційних, консультаційних послуг засобами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти в інтерактивному очному
   і/або онлайн форматі (дистанційно) за винагороду, що виплачується Замовником на користь Виконавця.
  • Інформаційні консультаційні послуги (курси), що надає Виконавець, можуть містити в собі інформаційні матеріали, технічний, статистичний, індикаторний та фундаментальний аналіз, аналіз об'ємів, домашнє завдання, відео лекції, чат-підтримку, тести і форми звітів, лекції від фахівців і інші елементи онлайн курсу.
  • Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті різні варіації комплексу інформаційних консультаційних послуг (курсів), які можуть відрізнятися за обсягом, наповненням, строками і вартістю. Актуальні і доступні для замовлення курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на Сайті.
  • Посилання на чат Telegram надсилається Виконавцем на електронну пошту Замовника або у особистий обліковий запис в Telegram, які були вказані під час заповнення онлайн форми на Сайті.


 • СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою Сайту або програмного забезпечення (ПО) шляхом надання доступу в закритий розділ Сайту та/або в закритий Telegram чат або в інтерактивному очному форматі, виходячи із специфіки і особливостей обраного і оплаченого Замовником курсу.
  • Строк та деталі надання Послуг за цим Договором також обумовлюються специфікою і особливістю обраного і оплаченого Замовником курсу або програми. Такі відомості можуть розміщуватися Виконавцем на Сайті в інформаційному блоці доступних для замовлення курсів.
  • Надання Послуг за цим Договором починається з моменту здійснення оплати Замовником.
  • Доступ до закритого розділу сайту на якому знаходяться матеріали курсу припиняється для Замовника по закінченню строків надання Послуг.
  • Графік проходження тренувань, етапів, які передбачаються курсом, встановлюється Замовником самостійно на свій розсуд. Для максимального досягнення ефективності впровадження курсу Виконавець не рекомендує відступати від встановленого курсом графіка занять.


 • ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  • Виконавець зобов'язується:
   • надати Замовнику оплачені останнім Послуги відповідно до цього Договору та умовами обраного курсу;
   • в порядку виконання Договору і в рамках термінів надання Послуг забезпечити Замовнику персональний доступ до відео лекцій та іншої супутньої і необхідної інформації в закритому розділі сайту на якому знаходяться матеріали. Доступ до закритого розділу сайту на якому знаходяться матеріали курсу, програми забезпечується Виконавцем після повної оплати Послуг в порядку, визначеному цим Договором;
   • надати в інтерактивному очному і / або онлайн форматі (дистанційно) інформаційно-консультаційні послуги, які передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом, програмою;
   • здійснювати перевірку звітів або домашнього завдання, зворотний зв'язок з Замовником, якщо такі положення передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом;
   • суворо зберігати в таємниці будь-яку особисту і / або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором відповідно до Політики конфіденційності і захисту персональних даних, розміщеної на Сайті;
   • дотримуватися вимог законодавства України, в т.ч. що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників.


 • Виконавець має право:
  • змінювати в односторонньому порядку наповнення закритого розділу сайту, форму проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, а також змінювати і доповнювати зміст інформації для Замовника;
  • в процесі надання Послуг Замовнику давати спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність та досягається за допомогою впровадження результатів курсів;
  • в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;
  • залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;
  • в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбачених цим Договором.
 • Замовник зобов'язується:
  • оплачувати Послуги на умовах та в порядку цього Договору;
  • прийняти в міру виконання Послуги Виконавця відповідно до положень цього Договору;
  • проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;
  • не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів курсів або частину курсів Виконавця, забезпечувати повну конфіденційність;
  • не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати/обмінювати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення, Замовник несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України;
  • при оформленні замовлення на Послуги надати Виконавцю за допомогою заповнення форм або надати за вибором актуальну і правдиву інформацію в довільній формі на Сайті, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім'я, логін облікового запису в Instagram або Telegram, контактний номер телефону, електронну пошту, іншу необхідну інформацію.


 • Замовник має право:
  • отримати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених офертою.


 • ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується на Сайті або повідомляється Користувачу/Замовнику в особисті повідомлення у Telegram або на електронну пошту, і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування чи відправки повідомлення Користувачу/Замовнику і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.
  • Оплата Послуг проводитися Замовником в формі передоплати в розмірі 100% від вартості Послуг в онлайн-режимі на банківський рахунок Виконавця або через систему електронних платежів Фінансового агента, якщо такою користується Виконавець, впроваджену на Сайт. У разі користування послугами Фінансового агента, до процедури оплати застосовуються правила, визначені таким Фінансовим агентом.
  • Замовник та/або Користувач сайту за індивідуальним погодженням з Виконавцем, можуть (-е) здійснювати оплату послуг з розстрочкою платежу. У такому разі Замовник здійснює оплату у відповідних визначених Виконавцем частинами.
  • Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або через Фінансового агента.


 • УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
  • Повернення грошових коштів Виконавцем здійснюється за заявою Замовника, спрямованого на адресу електронної пошти Виконавця, вказаний в Договорі, не пізніше 14 (чотирнадцятого) календарного дня з моменту початку надання Інформаційних консультаційних послуг, за винятком випадків неможливості надання Послуг з вини Замовника.
  • Повернення грошових коштів здійснюється за вирахуванням фактичних витрат Виконавця на момент повернення. До таких фактичних витрат Виконавця відносяться (але не обмежуються), зокрема: комісія системи електронних платежів Фінансового агента або банківської установи за здійснення повернення коштів. Крім того, Замовник зобов'язується оплатити вартість доступу до відеозаписів та інших матеріалів курсів, наданих йому до моменту розірвання Договору.
  • Рішення про повернення або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання відповідної заяви Замовника.
  • Грошові кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалась оплата послуг, або інший рахунок, вказаний Замовником, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після прийняття рішення про повернення.
  • Вимога про повернення сплачених сум, пред'явлена Замовником після закінчення онлайн-курсу, Виконавцем розглядається, якщо Замовник надасть письмові докази того, що відповідна послуга, яка входить в придбаний пакет послуг, не була надана (надана неналежним чином) з вини Виконавця. У разі встановлення факту ненадання послуг (надання послуг неналежної якості), Виконавець здійснює повернення грошей за вирахуванням фактичних витрат Виконавця, визначених на момент повернення за правилами п. 7.2. цього Договору.
  • Доступ до закритого розділу сайту для Замовника припиняється протягом 1 (одного) дня з дати направлення Виконавцю заяви про відповідне повернення. Зазначена вимога Замовника про повернення також вважається відкликанням заздалегідь даного акцепту, зазначеного в пункті 2.1. Договору.
  • Заяви про повернення грошових коштів, спрямовані Виконавцю після завершення надання Інформаційних консультаційних послуг не розглядаються.


 • ДІЯ ДОГОВОРУ
  • Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
  • Договір може бути розірваний між Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також:
   • в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщення його курсів й складові їх матеріалів. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
   • в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших Замовників та/або Користувачів онлайн курсу. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.


 • ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Виконавець звільняється від виконання своїх зобов'язань в результаті дії непереборної сили: стихійних явищ (землетрус, повінь тощо); визначених заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя: військових дій, заборон в зв'язку з воєнним станом, пандемії, епідемії, великомасштабних страйків і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотний.
  • Виконавець може накласти штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. на Замовника або Користувача за кожний виявлений випадок:
   • порушення прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця, а саме: неправомірне та/або незаконне розміщення/поширення/продаж/обмін курсів, онлайн матеріалів, в тому числі частини або складових матеріалів або інших об'єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження курсу.
   • створення подібних/схожих курсів, онлайн матеріалів, в тому числі частин або складових матеріалів або інших об'єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження курсу.
  • Недійсність окремої частини Договору не має наслідком недійсності інших його частин або Договору в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.
  • Актуальна версія Договору публічної оферти знаходиться на Сайті або його вкладеннях за адресою в мережі Інтернет: https://erikavovk.com/offer.
  • Всі пропозиції або питання за цим Договором слід повідомляти за зворотнім зв'язком, розміщений на веб-сторінці Сайту.
  • Текст оферти викладено українською мовою.